Όροι χρήσης – Πολιτική απορρήτου

1. ΓΕΝΙΚΑ

Oι παρόντες Όροι διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας www.paidikokouti.gr (καλουμένης εφεξής στο παρόν χάριν συντομίας “Ιστοσελίδα”).

Ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας (καλουμένου εφεξής στο παρόν χάριν συντομίας “Χρήστης”) οφείλει να μελετά προσεκτικά τους Όρους Χρήσης, μετά δε την επίσκεψη και χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών, που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας, τεκμαίρεται η από μέρους του αυτόματη κι ανεπιφύλακτη σιωπηρή αποδοχή τους, όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο Χρήστης δε συμφωνεί και δεν αποδέχεται τους κάτωθι Όρους Χρήσης, υποχρεούται να μην προβαίνει στην επίσκεψη της Ιστοσελίδας καθώς και στη χρήση των σελίδων και των μέσω αυτής παρεχόμενων υπηρεσιών.

Φέρουμε το δικαίωμα τροποποίησης ή/και συμπλήρωσης των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας. Η άσκηση του εν λόγω δικαιώματος γίνεται μονομερώς, συμφώνως δε πάντοτε προς τον νόμο και τα χρηστά ήθη, κι άνευ της υποχρέωσης προτέρας σχετικής ειδοποίησης. Κάθε τροποποίηση ή/και συμπλήρωση θα διατυπώνεται εγγράφως, θα ενσωματώνεται στο παρόν κείμενο και θα ανακοινώνεται στην Ιστοσελίδα.

 

2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ  - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η Ιστοσελίδα, ο σχεδιασμός της, οι ρυθμίσεις της καθώς και το περιεχόμενο της (ενδεικτικά: λογότυπο, διακριτικά γνωρίσματα, κείμενα, φωτογραφίες, video) συνιστούν ιδιοκτησία των διαχειριστών της Ιστοσελίδας.

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (ενδεικτικά: φωτογραφίες, επωνυμίες, πληροφορίες, video) που σχετίζεται με τα προβαλλόμενα εμπορικά προϊόντα (ενδεικτικά: ενδύματα, έπιπλα, παιχνίδια, αξεσουάρ) και τις προβαλλόμενες υπηρεσίες στην Ιστοσελίδα, ανήκουν σε τρίτους.

Απαγορεύεται η από μέρους τρίτου προσώπου, προσωρινή ή διαρκής αναπαραγωγή του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, η μετάφραση, προσαρμογή, διευθέτηση και οποιαδήποτε άλλη μετατροπή του, οποιαδήποτε μορφή διανομής αυτού ή αντιγράφων του στο κοινό, εν όλω ή εν μέρει. Απαγορεύεται, επίσης, η εξαγωγή ή/και η επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του κι επιπλέον απαγορεύεται κάθε μορφής τροποποίηση ή/και η διαγραφή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας κι εμπορικών σημάτων, που τυχόν εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα.

Η αναδημοσίευση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με την προϋπόθεση ότι αυτό δεν αλλοιώνεται ή τροποποιείται, επιτρέπεται μόνο εάν αναφέρεται η πηγή και υπάρχει σύνδεσμος (link) προς το www.paidikokouti.gr ο οποίος θα πρέπει να είναι εμφανής (dofollow link) στις μηχανές αναζήτησης.

Τα ανωτέρω δικαιώματα των διαχειριστών της Ιστοσελίδας προστατεύονται από τη σχετική νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σημάτων, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο.

 

3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση όλων των προσωπικών δεδομένων από την Ιστοσελίδα προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 και Ν. 3471/2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν), από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς κι από τους νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων σε κοινοτικό και διεθνές επίπεδο.

Με την εγγραφή του Χρήστη στην ομάδα μελών της ιστοσελίδας (σημείο 4) ή/και στη λήψη ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων (σημείο 5) καθώς επίσης και με την υποβολή περιεχομένου προς προβολή από επισκέπτες ιστογράφους (guest bloggers) (σημείο 6) τεκμαίρεται η από μέρους τους αυτόματη κι ανεπιφύλακτη σιωπηρή αποδοχή της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζεται για τη λειτουργία της Ιστοσελίδας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Τα προσωπικά δεδομένα προορίζονται μόνο για τη βέλτιστη παροχή των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.

Δεν έχουμε έλεγχο και δε φέρουμε καμία ευθύνη για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουν δικτυακοί τόποι τρίτων, προς τους οποίους υπάρχουν σύνδεσμοι (links) από την Ιστοσελίδα.

 

4. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι Χρήστες έχουν τη δυνατότητα δωρεάν εγγραφής στην ομάδα μελών της Ιστοσελίδας. Για τη δημιουργία του σχετικού λογαριασμού μέλους απαιτείται η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του Χρήστη, το όνομα Χρήστη (username) καθώς και η από μέρους του επιλογή ενός κωδικού πρόσβασης (password). Εναλλακτικά, και για διευκόλυνση του Χρήστη, του δίνεται η δυνατότητα να συνδεθεί ως μέλος με το λογαριασμό που έχει στο facebook. Ο λογαριασμός, ο οποίος δημιουργείται κατά την εγγραφή του Χρήστη, είναι αυστηρά προσωπικός. Απαγορεύεται δε η ύπαρξη πολλαπλών διαφορετικών λογαριασμών μέλους από τον ίδιο Χρήστη, εκτός κι αν αυτό καθίσταται αναγκαίο για τεχνικούς λόγους.

Οι πληροφορίες, τα στοιχεία και τα δεδομένα, που αφορούν το Χρήστη και καταχωρούνται στην Ιστοσελίδα, για την ορθότητα των οποίων ευθύνεται αποκλειστικά ο Χρήστης, προστατεύονται συμφώνως προς τα όσα προβλέπονται ανωτέρω περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Χρήστης επιθυμεί τη διαγραφή του εν λόγω λογαριασμού του, θα πρέπει να επικοινωνήσει μέσω της φόρμας επικοινωνίας της Ιστοσελίδας.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται και ισχύουν άπασες οι διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης.

 

5. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Οι Χρήστες έχουν τη δυνατότητα δωρεάν εγγραφής για λήψη ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων. Οποτεδήποτε το επιθυμούν, μέσω της απλής και άμεσης προβλεπόμενης διαδικασίας διαγραφής τους (unsubscribe), μπορούν να σταματούν να λαμβάνουν τα ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία.

 

6. ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΙΣΤΟΓΡΑΦΟΙ (GUEST BLOGGERS)

Μέσω της ιστοσελίδας δίνεται η δυνατότητα σε επισκέπτες ιστογράφους (guest bloggers) να δημοσιεύουν δικό τους περιεχόμενο. Οι πληροφορίες, τα στοιχεία και τα δεδομένα (ήτοι όνομα, σύνδεσμος ιστολογίου, ηλεκτρονική διεύθυνση), που αφορούν τον επισκέπτη ιστογράφο (guest blogger) και καταχωρούνται στην Ιστοσελίδα, για την ορθότητα των οποίων ευθύνεται αποκλειστικά ο επισκέπτης ιστογράφος (guest blogger), προστατεύονται συμφώνως προς τα όσα προβλέπονται ανωτέρω περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στην περίπτωση κατά την οποία ο επισκέπτης ιστογράφος (guest blogger) επιθυμεί τη διαγραφή του από την Ιστοσελίδα, θα πρέπει να επικοινωνήσει μέσω της φόρμας επικοινωνίας της Ιστοσελίδας.

 

7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δε φέρουμε ουδεμία ευθύνη στην περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η πρόσβαση στις σελίδες και στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας λόγω μη διαθεσιμότητας του διαδικτύου. Ομοίως, δε συνιστά ελάττωμα των παρεχόμενων υπηρεσιών η προσωρινή διακοπή ή οι καθυστερήσεις στη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου λόγω εργασιών τεχνικής φύσεως, όπως είναι οι ενδεικτικά αναφερόμενες εργασίες συντήρησης και αναβάθμισής του. Ως εκ τούτου, δε φέρουμε ευθύνη για κάθε είδους θετική ή αποθετική ζημία, η οποία τυχόν θα προκύψει λόγω έλλειψης ικανότητας επίσκεψης στην Ιστοσελίδα κι επακόλουθης αδυναμίας χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Δε φέρουμε ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, στην περίπτωση κατά την οποία οιοσδήποτε (ενδεικτικά: χάκερ, κράκερ) αποκτήσει με αθέμιτα και παράνομα μέσα πρόσβαση στον εν λόγω διαδικτυακό τόπο και προβεί σε κακόβουλες ενέργειες προς βλάβη του εν γένει περιεχομένου του.

Στους δικτυακούς τόπους τρίτων, στους οποίους παραπέμπεται ο Χρήστης μέσω συνδέσμων (links) ή διαφημιστικών banners, ουδόλως συνάγεται η από μέρους μας αποδοχή κι έγκριση του περιεχομένου ή των υπηρεσιών των ιστοσελίδων αυτών. Δεν προβαίνουμε στον προγενέστερο έλεγχο των όρων χρήσης, της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων, του περιεχομένου, της διαθεσιμότητας και της εν γένει ποιότητας και νομιμότητας των παρεχομένων από τις προαναφερθείσες ιστοσελίδες υπηρεσιών, δεδομένου ότι τη σχετική ευθύνη φέρει στο ακέραιο έκαστος των εν λόγω διαδικτυακών τόπων. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση κατά την οποία ο Χρήστης υποστεί οιαδήποτε ζημία συνεπεία της χρήσης των υπηρεσιών έτερων ιστοσελίδων καθώς και για πάσης φύσεως προβλήματα, τα οποία τυχόν θα ανακύψουν κατά την επίσκεψή του σε αυτές, θα πρέπει να απευθυνθεί αμελλητί στους φέροντες την ευθύνη για τους αντίστοιχους ιστοχώρους. Κατά τα λοιπά, ο Χρήστης προβαίνει στην επίσκεψη ή/και χρήση των ανωτέρω ιστοσελίδων με αποκλειστικά προσωπική του ευθύνη.

Δεν ευθυνόμαστε για τις αποφάσεις, τις οποίες λαμβάνει ο Χρήστης επί τη βάσει του περιεχομένου της Ιστοσελίδας ή περιεχομένου, που τίθενται στη διάθεσή του μέσω αυτής. Επιπροσθέτως, δε φέρουμε ουδεμία ευθύνη για την τυχόν επικοινωνία του Χρήστη με τρίτους (διαφημιζόμενους) καθώς και για τις οιεσδήποτε οικονομικής κι εν γένει εμπορικής φύσεως σχέσεις, οι οποίες αναπτύσσονται μεταξύ τους δυνάμει των προβαλλόμενων στον παρόντα διαδικτυακό τόπο διαφημιζομένων, των προϊόντων και των υπηρεσιών τους.

Κανένα μέρος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας δεν μπορεί να θεωρηθεί συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε ενέργεια ή μη.

Ο Χρήστης κατανοεί κι αποδέχεται ότι προβαίνει με δική του πρωτοβουλία στη χρήση των υπηρεσιών, που προσφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας, είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση του παρεχόμενου περιεχομένου, κατά συνέπεια φέρει την απόλυτη και αποκλειστική προσωπική ευθύνη για πάσης φύσεως κίνδυνο, που τυχόν ενέχουν οι βασιζόμενες στο εν λόγω περιεχόμενο σχετικές αποφάσεις του.

Στην Ιστοσελίδα, το προβαλλόμενο περιεχόμενο είναι κατά το δυνατότερο τρόπο ακριβές, επικαιροποιημένο και ορθό. Καταβάλουμε τη μέγιστη προσπάθεια για αυτό. Επειδή όμως παρέχεται με αυτοματοποιημένο τρόπο, ενδέχεται να περιέχει ανακρίβειες (ενδεικτικά: οι τιμές των προϊόντων που προβάλλονται στην Ιστοσελίδα να διαφέρουν από αυτές του δικτυακού τόπου του διαφημιζόμενου). Δε φέρουμε καμία ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα του προβαλλόμενου περιεχομένου.

 

8. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον παρόντα διαδικτυακό τόπο συμφώνως προς το νόμο και τα χρηστά ήθη.

Δε φέρουμε ουδεμία ευθύνη για πάσης φύσεως ζημίες, τις οποίες τυχόν θα υποστεί ο Χρήστης συνεπεία της από μέρους του τελευταίου παράνομης χρήσης των δια της Ιστοσελίδας παρεχομένων υπηρεσιών. Ο Χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη προστασίας τόσο του εξοπλισμού όσο και του λογισμικού του από ιούς. Επιπροσθέτως, δεν ευθυνόμαστε για την ύπαρξη ιών, που ενδέχεται να υπάρχουν σε έτερες συγγενικές ή μη ιστοσελίδες ή σε εξυπηρετητές (servers), μέσω των οποίων τίθεται στη διάθεση του Χρήστη το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου.

Έχουμε τη δυνατότητα αναμόρφωσης της διάταξης της ύλης της Ιστοσελίδας, δίχως να φέρουμε την υποχρέωση της πρότερης σχετικής ειδοποίησης.

Μέσω της Iστοσελίδας δίνεται η δυνατότητα σε επισκέπτες ιστογράφους (guest bloggers) καθώς και στους Χρήστες να δημοσιεύουν δικό τους περιεχόμενο για το οποίο έχουν την αποκλειστική ευθύνη και ιδιοκτησία. Έχουμε το δικαίωμα να αξιολογούμε και να ελέγχουμε το προαναφερθέν περιεχόμενο και να μην επιτρέπουμε τη δημοσίευση του αν δεν είναι σύμφωνο προς το νόμο, τα χρηστά ήθη, και το σκοπό λειτουργίας της Ιστοσελίδας. Το περιεχόμενο από ιστογράφους (guest bloggers) που δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα, μπορεί να δημοσιευθεί και με άλλα μέσα (ενδεικτικά: κοινωνικά μέσα δικτύωσης, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) πάντα όμως με την πλήρη προβολή των στοιχείων του ιδιοκτήτη του περιεχομένου.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης (ή οιοδήποτε τμήμα αυτών) είναι ή καταστεί άκυρη ή ανεφάρμοστη, δεν θίγονται συνεπεία τούτου και οι λοιπές διατάξεις των Όρων Χρήσης, οι οποίες θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και θα εξακολουθούν να είναι δεσμευτικές για την Ιστοσελίδα, εμάς και τον Χρήστη.

Ο Χρήστης διαθέτει τη δυνατότητα επικοινωνίας μέσω της φόρμας επικοινωνίας της Ιστοσελίδας.

 

9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και η ορθή εφαρμογή τους διέπονται από την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.

Αρμόδια για τη δικαστική επίλυση διαφορών, οι οποίες τυχόν θα ανακύψουν σχετικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης, είναι τα ελληνικά Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.